" }

Be Value Reload

 

Централен Полицейски Таекуон-До клуб

ЦЕНТРАЛЕН ПОЛИЦЕЙСКИ
ТАЕКУОН-ДО КЛУБ

Be Value Reload

 

Project
funded by the European program Erasmus +

Среща в ZOOM по проект BeValue Reload

, Публикувана в Be Value Reload
Среща в ZOOM по проект BeValue Reload Среща в ZOOM по проект BeValue Reload

  • Български

  • English

Среща в ZOOM по проект BeValue Reload

На 3.06.2021 г., в онлайн платформата ZOOM за аудио-видео конферентни връзки, се състоя предварително уговорена среща на всички участници в проект BeValue Reload с № 622351-EPP-1-2020-1-BG-SPO-SCP, съфинансиран от програмата Еразъм+ на ЕС. Срещата бе ръководена от Венцислав Игнатов, ръководител на организацията-координатор на проекта Централен полицейски Таекуон-До клуб, като бе даден подробен отчет за извършената работа по проекта до момента, както и за непосредствено престоящите дейности. Преставляващият Частен спортен колеж Явор Тасев благодари на всички партньори за приноса им в предварителните проучвателни дейности и се обсъдиха предстоящите изследования. Представителят на Таекуон-До клуб Ахац Вахид Драпич изрази готовност да посрещне всички гости на Първата транснационална Kick off среща в гр. Сенчур, Словения, планирана за 27.06.2021 г. В дискусиите се включиха и Чиприан Банеа от Румънската Таекуон-До ITF федерация, Константинос Яламас от СК Аристотелис от Гърция, Биляна Попеска, Снежана Йованова-Митровска и Мишко Джидров от Университет Гоце Делчев в Щип, Северна Македония. В срещата  с полезни разяснения по дейностите се включии представителя на консултанта по проекта Надя Илиева.

ZOOM meeting on the BeValue Reload project

On June 3, 2021, in the online platform ZOOM for audio-video conferencing was held a pre-arranged meeting of all participants in the BeValue Reload project with № 622351-EPP-1-2020-1-BG-SPO-SCP, co-financed by the Erasmus+ program of EU. The meeting was chaired by Ventsislav Ignatov, head of the organization-coordinator of the project Central Police Taekwon-Do Club, and gave a detailed report on the work done on the project so far, as well as on the upcoming activities. The representative of the Private Sports College Yavor Tasev thanked all partners for their contribution to the preliminary research activities and the upcoming research was discussed. The representative of Taekwon-Do Club Ahac Vahid Drapic expressed readiness to welcome all guests at the First Transnational Kick Off Meeting in Centur, Slovenia, scheduled for June 27, 2021. Ciprian Banea from the Romanian Taekwon-Do ITF Federation also took part in the discussions as well as Konstantinos Gialamas from SC Aristotelis from Greece, Biliana Popeska, Snezana Jovanova-Mitrovska and Mishko Djidrov from the Goce Delchev University of Shtip, Northern Macedonia. The meeting included also the representative of the Project consultatnt Nadya Ilieva which gave useful clarifications for project activities.

Оценете
(1 глас)
 Държави участващи в проекта: България, Гърция, Северна Македония, Румъния и Словения
funded by the European program Erasmus +